Ugovori na uvid i sakupljanje potpisa

K Grupa Vam dostavlja prijelodlog Međuvlasničkog ugovora te Ugovora o upravljanju.

Privitak 1 Međuvlasničkog ugovora je ujedno i potpisna lista sa svim potrebnim podacima suvlasnika(ime i prezime, OiB…) te pripadajuća m2 stanova sa vlasničkim % udjelom svakog stana u zgradi ili ulazu.

Vi trebate skupiti minimum 51% potpisa suvlasničkih udjela neto stambenih površina prostora (stanova, poslovnih prostora…) u zgradi ili ulazu.

Nakon skupljenih minimum 50,01% potpisa suvlasničkih udjela, prelazimo na 3. korak.